Regulamin promocji „Zestaw dresowy”

Regulamin promocji „Zestaw dresowy”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest Al lis space Alicja Stępień spółka prowadząca działalność po adresem ul. Mandarynkowa 23, 92-777 Łódź

 2. Promocja obejmuje sklep internetowy www.allisspace.pl (dalej „Sklep”).

 3. Promocja obejmuje wybrane produkty marki Al lis space

 4. Czas trwania promocji w Sklepie: od 23.10.2022 do odwołania lub wyczerpania zapasów. Promocja rozpoczyna się w dniu od 23.09.2022 o godzinie 10:00 i trwa do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego  www.allisspace.pl i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.” podczas składania zamówienia.

§3 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja obejmuje dresy marki Al lis space

 2. Promocja polega na obniżce cen wybranych produktów od 29zł do 39 zł, do wartości prezentowanych na stronie www.allisspace.pl.

 3. Zasady rabatowania są następujące:

   1. Kupując dwa produkty z kategorii dresy otrzymujesz rabat od 29 zł do 39 zł w zależności od typu wybranej bluzy, rabat naliczany jest na etapie zakładki zamówienie,

 1. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy złożą zamówienie na stronie www.allisspace.pl na dowolny produkt objęty obniżką ceny w ramach Promocji.

 2. Promocją są objęte wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie.

 3. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka dowolny produkt objęty obniżką.

 4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.

 5. Promocja obejmuje zakupy z dowolnym sposobem dostawy.

§4 ZWROTY

 1. Rabat naliczany za kolejne zakupione produkty, jest rabatem regresywnym w przypadku częściowego zwrotu wybranego/wybranych produktów.

 2. Zwracając jeden produkt w promocji, rabat ulega pomniejszeniu zgodnie z zasadami promocji opisanymi w §3. W przypadku zakupu 2 produktów dzięki czemu uzyskujesz rabat w wysokości od 29 zł do 39 zł i zwrocie jednego z nich, rabat ulega anulowaniu i zwrot środków zostanie pomniejszony sukcesywnie od 29 do 39 zł.

PRZYKŁAD

Kupuje:

Bluzę dekolt w serek 219,00 zł + spodnie dresowe 199,00 zł = 418,00 zł (przed rabatem) -29,00 zł (rabat) = 389,00 zł (po rabacie)

Wyliczenie kwoty do zwrotu w przypadku zwrotu spodni dresowych: (zmniejszenie rabatu 29,00 zł):

389,00 zł (po rabacie) – 219,00 zł (cena bluzy bez rabatu) = 170,00 zł (kwota do zwrotu)

§5 REKLAMACJE 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 

 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Organizatora. 

 3. Reklamację należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres sprzedaz@allisspace.pl, a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji „Zestaw dresowy” stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://allisspace.pl/regulamin/

 2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

 4. Aktualny Regulamin Promocji „Zestaw dresowy” jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat.

 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 6. Regulamin promocji „Zestaw dresowy” wchodzi w życie z dniem 23.10.2022 r. 

Koszyk (0)

Koszyk