Regulamin promocji „November All” – Dresy

Regulamin promocji „November All” - Dresy

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest All is space Alicja Stępień spółka prowadząca działalność po adresem ul. Mandarynkowa 23, 92-777 Łódź

 2. Promocja obejmuje sklep internetowy www.allisspace.pl (dalej „Sklep”).

 3. Promocja obejmuje wybrane produkty marki All is space

 4. Czas trwania promocji w Sklepie: od 22.11.2022 do 25.11.2022 lub wyczerpania zapasów. Promocja rozpoczyna się w dniu od 22.11.2022  o godzinie 12:00 i trwa do 25.11.2022 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego  www.allisspace.pl i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.” podczas składania zamówienia.

§3 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja obejmuje wybrane produkty marki Al lis space

 2. Promocja polega na obniżce cen wybranych produktów od 20% do 30% do wartości prezentowanych na stronie www.allisspace.pl.

 3. Zasady rabatowania są następujące:

   1. Kupując jeden promocyjny produkt z kategorii Dresy otrzymujesz rabat 20% na ten produkt

   2. Kupując dwa i więcej produktów objętych promocją z kategorii Dresy otrzymujesz rabat 30% na te produkty, rabat, dodatkowe 10%, naliczane jest na etapie zakładki zamówienie,

 1. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy złożą zamówienie na stronie www.allisspace.pl na dowolny produkt objęty obniżką ceny w ramach Promocji.

 2. Promocją są objęte wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie.

 3. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka dowolny produkt objęty obniżką i ukończyć składanie zamówienia najpóźniej 25.11.2022 o godzinie 23:59. 

 4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.

 5. Promocja obejmuje zakupy z dowolnym sposobem dostawy.

§4 ZWROTY

 1. Rabat naliczany za kolejne zakupione produkty, jest rabatem regresywnym w przypadku częściowego zwrotu wybranego/wybranych produktów.

 2. Zwracając jeden lub więcej produktów w promocji, rabat ulega pomniejszeniu zgodnie z zasadami rabatowania opisanymi w §3:

   1. W przypadku zakupu 2 produktów dzięki czemu uzyskujesz rabat w wysokości 30% i zwrocie jednego z nich, rabat ulega pomniejszeniu o 10% i wynosi wówczas 20% na zakupione dwa produkty

§5 REKLAMACJE

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 

 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Organizatora. 

 3. Reklamację należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres sprzedaz@allisspace.pl, a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji „Jesienna promocja” stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://allisspace.pl/regulamin/

 2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

 4. Aktualny Regulamin Promocji „November All” – Dresy jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat.

 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 6. Regulamin promocji „November All- Dresy” wchodzi w życie z dniem 22.11.2022 r. 

Koszyk (0)

Koszyk