Regulamin Promocji “Sportowa promocja”

Regulamin promocji „Sportowa promocja”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest All is space Alicja Stępień spółka prowadząca działalność po adresem ul. Brzezińska 262 lok. 8, 92-703 Łódź

 2. Promocja obejmuje sklep internetowy www.allisspace.pl (dalej „Sklep”).

 3. Promocja obejmuje wybrane produkty marki All is space z kategorii: Sport 

 4. Czas trwania promocji w Sklepie: od 05.08.2022 do 21.08.2022 lub wyczerpania zapasów. Promocja rozpoczyna się w dniu od 05.08.2022 o godzinie 12:00 i trwa do 21.08.2022 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego  www.allisspace.pl i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.” podczas składania zamówienia.

§3 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja obejmuje wybrane produkty marki All is space z kategorii: Sport

 2. Promocja polega na obniżce cen wybranych produktów od 10 do 30% do wartości prezentowanych na stronie www.allisspace.pl.

 3. Zasady rabatowania są następujące:

   1. Kupując jeden produkt z kategorii sport otrzymujesz rabat 10% na ten produkt, rabat naliczany jest na etapie zakładki zamówienie,

   2. Kupując dwa produkty z kategorii sport otrzymujesz rabat 20% na obydwa produkty, rabat naliczany jest na etapie zakładki zamówienie,

   3. Kupując trzy i więcej produkty z kategorii sport otrzymujesz rabat 30% na trzy i więcej produktów, rabat naliczany jest na etapie zakładki zamówienie,

 1. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy złożą zamówienie na stronie www.allisspace.pl na dowolny produkt objęty obniżką ceny w ramach Promocji.

 2. Promocją są objęte wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie.

 3. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka dowolny produkt objęty obniżką i ukończyć składanie zamówienia najpóźniej 21.08.2022 o godzinie 23:59. 

 4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.

 5. Promocja obejmuje zakupy z dowolnym sposobem dostawy.

§4 ZWROTY

 1. Rabat naliczany za kolejne zakupione produkty, jest rabatem regresywnym w przypadku częściowego zwrotu wybranego/wybranych produktów.

 2. Zwracając jeden lub więcej produktów w promocji, rabat ulega pomniejszeniu zgodnie z zasadami rabatowania opisanymi w §3:

   1. W przypadku zakupu 3 produktów dzięki czemu uzyskujesz rabat w wysokości 30% i zwrocie jednego z nich, rabat ulega pomniejszeniu o 10% i wynosi wówczas 20% na zakupione dwa produkty

   2. W przypadku zakupu 2 produktów dzięki czemu uzyskujesz rabat w wysokości 20% i zwrocie jednego z nich, rabat ulega pomniejszeniu o 10% i wynosi wówczas 10% na zakupione jeden produkt

PRZYKŁAD

Kupuje:

Leginsy space 229,99 zł + kolarki 149,99 zł + TOP 99,99 = 479,97 zł (przed rabatem) *30% = 335,99 zł (po rabacie)

Zwracam TOP (zmniejszenie rabatu do 20%):

229,99 + 149,99 = 379,90 *20% = 303,98 zł

Wyliczenie kwoty do zwrotu:

335,99 zł – 303,98 zł = 32,01 (kwota do zwrotu po zmniejszeniu rabatu z 30% na 20% po zwrocie jednego z trzech produktów)

§5 REKLAMACJE 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 

 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Organizatora. 

 3. Reklamację należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres sprzedaz@allisspace.pl, a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji „Sportowa promocja” stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://allisspace.pl/regulamin/

 2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

 4. Aktualny Regulamin Promocji „Sportowa promocja” jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat.

 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 6. Regulamin promocji „Sportowa promocja” wchodzi w życie z dniem 05.08.2022 r.

Koszyk (0)

Koszyk